Produkte

 
Využitie ABBYY technológií:

 • na účtovnom oddelení: pri triedení, spracovávaní a digitálnej archivácii účtovných dokladov (faktúry, objednávky, účtovné doklady, dodacie listy, atď.), ...
 • oddelenie kontroly kvality podnikových procesov/v rámci systému manažérstva kvality: spracovávanie výkazov z výroby, dotazníkov hodnotenia spokojnosti zákazníkov...
 • správa a riadenie podniku: správa došlej pošty, sprístupnenie došlej pošty zodpovedným manažérom v editovateľnej podobe prostredníctvom mailu, inteligentná archivácia firemnej pošty
 • na právnom oddelení: pri úpravách a komentovaní dôležitých zmlúv, pri archivácii a skladovaní spisov, článkov, zmlúv pre budúce vyhľadávanie
 • na oddelení marketingu a PR: vyťažovanie textov z marketingových materiálov, aktualizácia starých marketingových materiálov zo zoskenovaných papierových dokumentov alebo PDF súborov, vytváraní archívov publikácií, tvorba obsahu web stránky na základe dokumentov, brožúr, atď. , ktoré nie sú dostupné v digitálnej podobe
 • na obchodnom oddelení: vyťažovanie textu a číselných dát zo správ, prieskumov, recenzií, cenníkov poskytnutých v papierovej podobe alebo v PDF pre ďalšiu analýzu

 
Predstavujú podporu pri mnohých činnostiach, napríklad:

 • pri vytváraní vyhľadávateľných archívov
 • pri vyťažovaní informácií a dát z rôznych dokumentov
 • pri dopĺňaní vstupných dát do podnikových informačných systémov typu DMS/CRM/ERP/CMS...
 • pri úprave, aktualizácii dokumentov a príprave nových pomocou konverzie OCRVýhody a prínosy nasadenia týchto technológií:

 • zefektívnenie a automatizácia informačných tokov a procesov
 • optimalizácia nákladov a iných podnikových zdrojov
 • zlepšenie kvality vstupných dát
 • rýchly prístup k informáciám